عقل سرخ: شرح و تأویل داستانهای رمزی سهروردی؛ کتابی در باب رساله های داستان گونۀ شیخ اشراق سهروردی

کتاب حاضر شرح داستانهای عرفانی و رمزگونۀ شیخ اشراق می باشد که شامل متن تصحیح شدۀ تمامی داستانهای فلسفی- عرفانی سهروردی و تفسیر آنها جز لغت موران که سنخیتی با دیگر داستانها ندارد و نیز نیازی به تفسیر آنها نیست، می باشد. علاوه بر هفت داستان، گزیده هایی نیز از رساله های صفیر سیمرغ، پرتو نامه و الواح عمادی نیز در این کتاب آمده است که گرچه داستانی نیستند اما خواننده را با طرح مسائل و شیوۀ بیان و استدلال سهروردی در مقام یک حکیم عارف آشنا می کنند.

این کتاب شامل بخشهای ذیل است: بخش اول: شرح احوال و اندیشه های سهروردی: ۱- شرح احوال. ۲- اندیشه ها و جهان بینی. الف- مقدمه. ب- حکمت اشراق. ج- اندیشه های سیاسی. د- عالم انوار و فرشتگان و مراتب وجود. هـ- عالم مثال، اقلیم هشتم، ناکجا آباد. و- رمز، تأویل، عالم مثال، معرفت اشراقی و سلوک و تجارب روحانی. ز- خُرّه، سکینه، رهایی از زندان غرب.  ۳- نوشته ها. ۴- دربارۀ متنهای برگزیده در کتاب حاضر، شیوۀ فراهم آوردن متن گزیده ها. بخش دوم: داستانها: ۱- آواز پر جبرئیل. ۲- عقل سرخ.۳- فی حقیقه العشق. ۴- رساله فی حاله الطفولیه. ۵- روزی با جماعت صوفیان. ۶- قصّۀ غربت غربی. ۷- رساله الطیر. بخش سوم: گزیده هایی از چند رساله: ۱- رسالۀ صفیر سیمرغ. ۲- پرتو نامه. ۳- الواح عمادی.         بخش چهارم: شرح داستانها و رساله ها: ۱- شرح آواز پر جبرئیل. ۲- شرح عقل سرخ. ۳- شرح فی حقیقه العشق. ۴- شرح فی حاله الطفولیه. ۵- شرح روزی با جماعت صوفیان. ۶- شرح قصّۀ غربت غربی. ۷- شرح رساله الطیر. بخش پنجم: شرح گزیده هایی از چند رساله: ۱-شرح صفیر سیمرغ. ۲- شرح پرتو نامه. ۳- شرح الواح عمادی. بخش ششم: فهرستها: ۱- فهرست آیات قرآنی. ۲- فهرست احادیث و اقوال عربی. ۳- فهرست نام اشخاص و کتابها. ۴- راهنمای تعلیقات، لغات، ترکیبات و اصطلاحات. ۵- گزیدۀ منابع.

کتاب عقل سرخ به قلم دکتر تقی پورنامداریان در ۵۳۶ص. توسط انتشارات سخن در سال ۱۳۹۰ منتشر گردیده است.

مأخذ:

عقل سرخ: شرح و تأویل داستانهای رمزی سهروردی به انضمام سه داستان رمزی/ پورنامداریان، تقی،۱۳۲۰-       ؛ تهران، سخن، ۱۳۹۰٫