انتشار ترجمه روسی مطالعات اسلامی در غرب

کتاب “مطالعات اسلامی در غرب” اثر محسن الویری، به قلم بوریس نوریک به روسی ترجمه، و با ویراستاری علمی علی‌اکبر علی‌اکبراف منتشر شد. این اثر در چارچوب همکاری‌های علمی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با انستیتو شرق‌شناسی مسکو و سازمان  «سمت»، در سری «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» منتشر شده است.

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است. در فصل نخست از منظر اندیشنمدان شرقی و غربی، تعاریف و کلیاتی درباره واژه ‘شرق شناسی ‘و ‘اسلام‌شناسی’ آمده؛ در فصل دوم به پیشینه مطالعات شرقی در غرب و تاثیرات آن بر مطالعات اسلامی اشاره شده و در فصل سوم مراحل مطالعات اسلامی در غرب به تفکیک قرن‌های مختلف بررسی شده؛ در فصل چهارم حوزه‌های مطالعات مستشرقان در زمینه اسلام بر اساس اهمیت و فراوانی آثار، معرفی گردیده، همچنین، تصویری کلی از آثار برجسته در هر زمینه معرفی شده است. شرحی از انواع فعالیت‌ها و نهادهای اسلام‌شناسی در غرب و انگیزه‌های تاسیس این نهادها در فصل پنجم آمده و در فصل پایانی نیز، تاثیرات مثبت یا منفی مطالعات شرق‌شناسی بحث و بررسی شده است .

این اثر از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و توسط مؤسسه انتشاراتی صدرا ـ مسکو، در ۳۲۴ صفحه سال