“فارابی موسس فلسفه اسلامی “اثر دکتر رضا داوری در مسکو منتشر شد.

بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در قزاقستان کتاب “فارابی موسس فلسفه اسلامی “اثر دکتر رضا داوری اردکانی را به روسی ترجمه و در مسکو منتشر نمودند.

دکتر داوری از فیلسوفان برجسته ایران بوده و موفق به کس
ب عنوان فارابی شناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژهٔ فارابی در نخستین جشنوارهٔ بین المللی فارابی گردید .

کتاب “فارابی موسس فلسفه اسلامی” به بررسی دیدگاه های اصلی فارابی و نقش او در بنیان نهادن فلسفه اسلامی می پردازد.

ویراستاری علمی ترجمه روسی این اثر را دکتر یانیس اشوتس استاد فلسفه اسلامی بعهده داشته است .دکتر اشوتس همچنین سرویراستار سالنامه تحقیقی “اشراق ” می باشد که بنیاد مطالعات اسلامی پنجمین شماره آن را با موضوع مکتب شیراز و اصفهان بزودی منتشر نموده و در دسترس علاقه مندان قرار می دهد.

بنیاد مطالعات اسلامی تا به حال حدود ۲۵ اثر در موضوعات فلسفی ،عرفانی ، کلامی منتشر نموده که از منابع درسی و تحقیقی دانشگاهی گردیده است.

farabi-russian10