کتابشناسی فردوسی و شاهنامه منتشر شد.

 

  • کتابشناسی فردوسی و شاهنامه ( از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال ۱۳۸۵)
  • گردآوری ایرج افشار
  • ناشر: میراث مکتوب
  • چاپ اول: ۱۳۹۰

این اثر در چهار بخش تنظیم شده بخش اول تحقیقاتی درباره فردوسی و شناخت شاهنامه که شامل مقالات و کتابهایی در زبان های شرقی  و غربی است.

بخش دوم، ترجمه ها و منقولات شاهنامه را به زبان های مختلف شامل می شود، بخش سوم به نسخه های خطی شاهنامه اعم از نسخه های تاریخ دار و بی تاریخ و به زباهای عربی و ترکی اختصاص یافته، و در بخش چهارم به معرفی چاپ های متن شاهنامه و خلاصه های آن اشاره شده است.

این کتاب با پیوست های گوناگون از جمله عکس های نمونه از نسخه های خطی و چاپی شاهنامه، عکس برگها، برخی مقالات و … و نیز نمایه های مختلف به پایان می رسد. این نمایه ها عبارتند از: نمایه موضوعی به فارسی و لاتین، نمایه اعلام به فارسی و لاتین، نمایه کاتبان و بانیان و نمایه کتابها و مقاله.

Leave a Reply

Your email address will not be published.