Tag Archives: معناشناختی

زبان قرآن، تفسیر قرآن

  مجید بیگلر پژوهش در متنی مقدس که اساس باورهای گروه کثیری از انسان هاست، پا گذاشتن در حیطه ای پر دردسر و دشوار ، اما ضروری ست به ویژه اگر یکی از آموزه های اساسی آن کتاب مقدس، دعوت به تامل و اندیشیدن باشد. قرآن کریم متن پایه ای و بنیادین باورهای گروه بزرگی […]