Tag Archives: فضیلت

عدل، عقل و اعتدال

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   قبل از ورود در بحث باید از دو سوء تفاهم احتمالی جلوگیری شود. یکی اینکه چون رسیدن به اعتدال و اقامت در آن آسان نیست و در این نوشته قدری از دشواریهای سیر در راه اعتدال بیان شده است شاید خواننده نظر نویسنده را بدبینانه […]