Tag Archives: علوم اجتماعی و فلسفه

تاملی درباب علوم اجتماعی و فلسفه

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم      ضرورت ندارد که همه دانشمندان فلسفه بخوانند و بدانند زیرا بدون خواندن فلسفه می توان فیزیکدان و زیست شناس و مهندس شد. هرچند که دانشمندان این علوم وقتی به مرزهای علم خود می رسند افق فلسفه ای به رویشان گشوده می شود و شاید به سراغ […]