Tag Archives: صانعی

گفت‌وگو با دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی درباره هرمنوتیک دیلتای

 محسن آزموده   در میانه دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بود که همراه با مطرح شدن اندیشه‌های پست مدرن، یک مفهوم دیگر نیز در فضاهای روشنفکری دهان به دهان می‌گشت؛ هرمنوتیک. اصطلاحی که برخی برای آن تفسیر و برخی تاویل را پیشنهاد کردند و عده‌یی نیز به تاسی از احمد فردید «زندآگاهی»اش خواندند، اما در نهایت انگار […]

ذات انسان اقتضای آزادی دارد

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی واژه دموکراسی یونانی است و در نتیجه در می یابیم که این در جوامع غربی پدید آمده است. پیشینه این مفهوم به یونان باستان باز می گردد، البته در یونان افلاطون و ارسطو به دلایلی که ذکرش فراتر از این مقال است، با دموکراسی مخالف […]

گفت و گو با دکتر منوچهر صانعی دره بیدی: سهروردی احیاکننده حکمت ایرانیان باستان

اوج فلسفه ایرانی تعبیری ست که دکتر منوچهر صانعی دره بیدی درباره سهروردی به کار می برد. با او درباره نسبت اندیشه های این حکیم با فرهنگ باستانی ایرانی گفت و گویی مختصر داشتیم: ابتدا در مورد جایگاه سهروردی در فلسفه اسلامی توضیح دهید.  البته اصطلاح «فلسفه اسلامی» قابل تامل است. حتی مستشرقان غربی در […]