مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ در لندن منتشر شد.

مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ دوره۲۱-، شماره ۳۲، شامل شش مقاله به زبان انگلیسی از دانشگاه های بریتانیا و ایران است. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰در لندن تاسیس شده است و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است. هیئت علمی و ویراستاران آن عبارتند: سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس، سید محمد خامنه ای، مصطفی محقق داماد، محسن اراکی، رضا داوری، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، اولیور لیمن و…سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی، سید سلمان صفوی است.


مقالات مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰عبارتند:
منبع تجلیات معنوی هند اوپانیشاد (فرزانه اعظم لطفی، عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران)،تسبیح و تنزیه در جهان بین ابن عربی(سید شهاب الدین مصباحی، لیس، واشنگتن)، هستی شناسی و فعل الهی در طبیعت(جواد درویش آقاجانی و سید حسن حسینی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران)، تصویر نور در قرآن و پدیدارشناسی معنوی(مهدی فدایی مهربانی، دانشگاه تهران) تحلیل مرثیه عاشورایی محتشم کاشانی(سید صدرالدین صفوی، مولود جوانمرد(دانشگاه الزهرا)، سید سلمان صفوی)، نظریه زیبایی در زیبایی شناسی کلاسیک ژاپن از منظر ایزوتسو، سامویل بندیک سوتیلوس، لیس، لندن.

برای مشاهده آخرین شماره مجله اینجا را کلیک کنید.