محمد علی کوشا: امتیازات دانشنامه معاصر قرآن کریم

آیت الله محمد علی کوشا
درباره دانشنامه معاصر قرآن کریم
دانشنامه معاصر قرآن کریم، توسط ۲۰ نویسنده، ۴ویراستار، ۵مشاور علمی و ۲نمونه خوان، زیر نظر جناب آقای دکتر سید سلمان صفوی، بامدیریت توانمند اجرایی جناب آقای حسن فتحی، با استفاده از ۷۱۲ منبع ومآخذ، در۱۲۲۰ صفحه قطع رحلی دوستونه، با کاغذ پنجاه گرمی، در ۷۱۷ مدخل، و ۹۴۴۵۸۴کلمه (نزدیک به یک میلیون کلمه)، به مدت سه سال به رشته تحریر در آمده، وبا کیفیت عالی از سوی آمادمی مطالعات ایرانی لندن و  انتشارات سلمان آزاده، درتیراژ ٢۵٠٠ نسخه، در سال ۱۳۹۶ در قم منتشر گردیده است.

سخنی در ضرورت نگارش دانشنامه قرآنی:
بی گمان، معرّفی و درست شناسی محتوا ومفاهیم قرآن کریم، بنیادی ترین کاری است که باید توسط قرآن شناسان انجام گیرد، و از آنجا که قرآن کریم ، پایان بخش همه کتاب های آسمانی، و آورنده آن، خاتم همه پیامبران، وهدایتگری آن برای تمامی افراد جامعه بشری با همه نژاد ها، قومیت ها وملیّت ها با سلایق گوناگون سطوح دانش افراد است ، طبعاً باید ارائه محتوا ومفاهیم آن نیز در خور فهم و درک طبقات مختلف جامعه بشری باشد.
در دانشنامه معاصر قرآن کریم، حجم مدخل ها فشرده ودر عین حال گویا و وافی به مقصود وبه دور از حشو و زواید است. درمقام مقایسه با آثارمشابه آن، علاوه برجامعیت، واقعاً قلیل اللفظ و کثیرالمعنی وبه دور از اطناب وایجاز مُخلّ است.تبحر و تسلط نویسندگان این اثر درمداخل مورد بحث، و دقت ویراستاران و مدیریت اجرایی آن در تهذیب و ترتیب وتنظیم مطالب، شکل مطبوع ودلپذیری به همه نوشتار این اثر بخشیده است، به گونه ای که بااین کیفیت، از جهت اتقان واستواری وتفهیم موضوع، کم نظیر وگاه بی نظیر می نماید.
این دانشنامه یک جلدی شایستگی آن را دارد که به زبان های گوناگون ترجمه و انتشار یابد تا در دسترس عموم مردم به ویژه دانشجویان رشته های علوم انسانی و پژوهشگران معارف قرآنی قرار گیرد. البته ترجمه آن فعلاً به چهارزبان : انگلیسی، عربی، روسی و احتمالاً فرانسوی در دستور کار است.
با همه محسّناتی که این دانشنامه دارد درعین حال نباید از نظر دور داشت که هر کتابی پس از چاپ نخست، طبعاً مورد مداقه و نقد وبررسی اهل نظر قرار می گیرد وبه طور طبیعی زمینه سیر تکاملی آن در چاپ های بعدی اش فراهم می گردد. نکته لازم به یادآوری اینکه سرپرست ومدیریت اجرایی و هریک از پدید آورندگان این دانشنامه، از نقد ونظر صاحب نظران، صمیمانه استقبال خواهند کرد و پذیرای تذکرات مشفقانه ی ناقدان، جهت اصلاحات لازم در چاپ های بعدی خواهند بود..
(محمدعلی کوشا)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.