کتاب “اسلام و حقوق بشر” در مسکو منتشر شد


بنیاد مطالعات اسلامی با هدف حمایت از تحقیقات اسلام شناسان روس اقدام به نشر اثری با نام “اسلام و حقوق بشر ” نمود محقق این اثر پرفسور لئونید سوکیانین استاد مدرسه عالی اقتصاد مسکو و از محققین معروف روس در موضوع حقوق اسلامی و اقتصاد اسلامی می باشد.

کتاب “اسلام و حقوق بشر “به بررسی دیدگاه اسلام در موضوع حقوق بشر پرداخته و همچنین چالشهای پیش روی مسلمانان در موضوع حقوق بشر به ویژه پرسشها پیرامون حجاب و قوانین مربوط به آن در جوامع غربی را مورد بررسی قرار داده است.

این اثر با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی و با همکاری انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه در مسکو منتشر شد.

 

pravilachilaveka

Leave a Reply

Your email address will not be published.