اسامی نویسندگان و مقالات برگزیده اول تا سوم، نخستین همایش علمی و بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی تهران- کتابخانه ملی ایران- ۱۶ دی ۱۳۹۲

 

  1. Hasti Safavi-

 

A Hermeneutic Approach to the Tomb Tower of Sheikh Safi al-Din Ardabili’s Shrine Ensemble and Khānqāh

SOAS – University of London, UK

————————————————————————————————————————

۲- حسن یوسفی/ دانشجوی دکتری باستانشناسی دوران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

جواد نیستانی/ استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

جواد شکاری نیری/ استادیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

ملکه گلمغانی زاده اصل/ کارشناس ارشد پژوهش هنر اداره کل میراث فرهنگی اردبیل

بابک بهشید/ دانشجوی دکتری باستانشناسی دوران اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی

تحلیلی بر علم و معرفت شناسی طریقت صفوی، براساس مضامین

کتیبه های مجموعه مذهبی شیخ صفی الدین اردبیلی

————————————————————————————————————————

۳- محمد زینالی اُناری

پدیدارشناسی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

کارشناس ارشد معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.