خبر انتشار کتاب “تجلی هنر عرفانی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی”

 کتاب “تجلی هنر عرفانی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی” تالیف دکتر حسسن یوسفی و خانم ملکه گلمغانی زاده و مقدمه دکتر سید سلمان صفوی از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی و آکادمی مطالعات ایرانی لندن در ۵۰۰ صفحه در نیمه دی ماه ۱۳۹۲منتشر میشود.

 

این کتاب بمناسبت هفتصدمین سالگرد شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی و برگزاری نخستین همایش علمی و بین المللی شیخ صفی الدین اردبیلی در کتابخانه ملی ایران (۱۶ دی ۱۳۹۲)منتشر میشود.

 

کتاب “تجلی هنر عرفانی در بقعه سید صفی الدین اردبیلی” حاصل تلاش علمی مشترک بیش از دو دهه نگارندگان در حوزه های هنر، باستان شناسی و معماری آثار تاریخی – فرهنگی صفویان در اردبیل است. این کتاب با مد نظر قرار دادن تعالیم طریقت صفویه به بررسی جامع تزئینات کتیبه ای و غیرکتیبه ای مجموعه مذهبی امام زاده شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کانون اصلی نهضت ملی ایران و بزرگ ترین مجموعه خانقاهی- آرامگاهی جهان پرداخته و مشتمل بر هفده مقاله در چهار بخش به شرح ذیل است:

الف: عرفان در هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. ب: تاریخ هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. ج: باستان شناسی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. د: معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.

 

در باب اهمیت این تالیف، دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، در مقدمه کتاب نوشته است: نویسندگان با روش علمی و همدلی صمیمانه با موضوع تحقیق خود اثری بدیع و برجسته در تبیین هنر شیعی در پرتو تعالیم عرفانی طریقت صفویه ارائه کرده اند و به ارائه برخی از ابعاد و اصول فلسفه هنر شیعی به روش آکادمیک با رویکردی قدسی پرداخته اند. در سراسر کتاب عشق و معرفت مؤلفان به هنراسلامی و طریقت صفویه موج می زند.

 

Honar-Erfani-Sheikh-Safi-V3-ready-for-web

کلید واژگان: بقعه شیخ صفی الدین، هنر عرفانی، حسسن یوسفی، ملکه گلمغانی زاده، سید سلمان صفوی، امام زاده شیخ صفی الدین اردبیلی، طریقت صفویه، اردبیل، ایران، مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی، آکادمی مطالعات ایرانی لندن.

 

روابط عمومی آکادمی مطالعات ایرانی لندن