نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

سیدعلی پزشکی

این دفتر که در حقیقت جلد دوم کتاب گفتگوهاست (جلد اول پیشتر با نام «عقل و زمانه» توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است)، مجموعه مصاحبه­هایی است که دکتر داوری اردکانی در سالهای اخیر با نویسندگان مطبوعات و همکاران دانشگاهی خود داشته است. مطالب و پرسشهای این گفتگوها نیز بالطبع پراکنده و گوناگون است، اما وجه وحدتی نیز میان آنها وجود دارد و آن نسبت فلسفه و فرهنگ با سیاست است.

در همه گفتگوهای این کتاب با نظر فلسفی به نسبت میان سیاست و فرهنگ (با این توجه که شیوۀ زندگی صرفاً و ضرورتاً بر اساس ساختن و مصرف کردن استوار نیست) پرداخته شده و با اشاره به این نکته که در جهان ما ساحت ساختن و مصرف­کردن چندان غلبه کرده که فرصت و مجال فکر کردن دیگر وجود ندارد و در همه جا سراسیمگی و پریشانی در زندگی راه یافته است و مردم نمی­دانند که چه می­خواهند و می­توانند و باید بکنند، تأکید می­شود گفتن حرفهایی از این قبیل که باید با رجوع به «خردورزی» و دست زدن در دامن دموکراسی و سوسیالیسم یا هر ایدئولوژی دیگر مسائل را حل کرد و مشکلها را از میان برداشت، بی­اعتنایی به مسئله و فرار از تفکر است.

کتاب «نگاهی نو به سیاست و فرهنگ» علاوه بر مقدمه شامل ۲۵ گفتگوست که عناوین آنها عبارتند از: «چه کسی می­تواند برای دیگران تکلیف معین کند؟»، «مقام تفکر در ایران معاصر»، «توسعه بدون فلسفه»، «از دین و فلسفه خشونت نمی­آید»، «کجا هستیم و به کجا می­رویم»، «مرید و مراد جایی ندارند»، «اوتوپی شهر دلمردگی است»، «فراز و فرودهای مناسبات اسلام و غرب»، «پرسشهایی در باب تواناییها»، «دربارۀ غرب و غربیان»، «رد علوم انسانی، اعلام انصراف از توسعه است»، «رورتی به لوازم پراگماتیسم چندان پای­بند نبود»، «گفتگویی در باب عدالت»، «فیلسوف از همۀ ایدئولوژیها آزاد است»، «ذکر جمیل فارابی»، «دربارۀ نامه فرهنگ»، «هستی از منظر هایدگر»، «فلسفه و سیاست»، «آل احمد، فردید و روشنفکران»، «شرق­شناسی در پایان راه»، «پاسخ به صد پرسش دربارۀ افلاطون»، «افسون و افسانۀ فوتبال»، «جایگاه فوتبال در جهان کنونی»، «فلسفه و فرهنگ»، «دربارۀ درس معارف اسلامی» و «دربارۀ ایدئولوژی و فلسفه». در پایان کتاب نیز فهرست اعلام، فهرست کلمات و اصطلاحات خاص  و در نهایت فهرست نام کتابها آمده است.         

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.