نتایج مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰، آکادمی مطالعات ایرانی لندن


نتایج مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰، آکادمی مطالعات ایرانی لندن اعلام شد:

www.iranianstudies.org


مسابقه عکاسی ایران امروز ۲۰۱۰ که در موضوعات: طبیعت، فرد، جامعه، سنت، مدرنیتی، معنویت، صلح، دوستی، زن و خانواده، برگزار گردید بیانگر پویایی، خلاقیت، تنوع، تولورانس، اسلام خواهی و ذوق عمیق زیبایی شناختی جامعه ایران می باشد. برخی از عکس ها دارای ژانر مفهوم گرائی و داستانی بودند که از این جهت با اهمیت تلقی شدند.

عکسهای ارسالی از نقاط مختلف ایران، زنان و مردان، جوانان و میانسالان، حرفه ای ها و آماتورها می بود. همه عکسها از نظر هیئت داوران فوق العاده و شگفت انگیز بودند.

نفرات اول تا پنجم مسابقه به قرار ذیل می باشند:

نفر اول: ساسان جوادنیا، موضوع عکس: عشق(۲).

نفر دوم: جمشید فرجوندفردا، موضوع عکس: سنت.

نفر سوم: کاوه بغدادچی، موضوع عکس: خانواده و معنویت، (۹)

نفر چهارم: رضا جلالی، معنویت(شب های احیاء، ۴)

نفر پنجم مشترکا: اصغر آدمی دهکردی، موضوع عکس: طبیعت و جامعه، قلعه بابک. و آزاد پیراینده، زن و مدرنیتی(حاشیه اتوبان مدرس).

به برندگان اول تا سوم به ترتیب مبلغ ، یک ونیم میلیون، یک میلیون  و پانصد هزار تومان پرداخت خواهد شد.

اعطای  دیپلم افتخار به نفرات اول تا پنجم.

بابت هر عکس منتخب شده به غیر از نفرات اول تا سوم نیز ده هزار تومان پرداخت میشود.

تعداد صد عکس نیز از چهل و سه شرکت کننده برای چاپ در کتاب ایران امروز ۲۰۱۰ و گذاشتن در سایت آکادمی مطالعات ایرانی لندن و مرکز بین المللی مطالعات صلح “آی پی اس سی” انتخاب شده اند. کتاب مذکور همراه با تحلیل پیرامون ده موضوع مسابقه به انگلیسی در لندن در سال ۲۰۱۱/۱۳۹۰ منتشر میگردد.

برای همه کسانی که عکس هایشان انتخاب شده برای چاپ در کتاب، مجله و سایت، گواهی شرکت و تایید اتتخاب عکس صادر خواهد شد.

آکادمی مطالعات ایرانی لندن

www.iranianstudies.org

philosophy@iranianstudies.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.