Tag Archives: هانري كربن

در بیان عشق و زیبایی از نظر سهروردی(بخش دوم)

 هانری کربن ترجمه دکتر انشاء الله رحمتی به اعتقاد کربن برای فهم حکمت  اسلامی و به خصوص آن بخش از آثار حکیمان مسلمان که از آن به تمثیل های عرفانی تعبیر می کند، نمی توان رمزهای آنها را به مفاهیم انتزاعی تقلیل داد،‌ بلکه باید آنها را حاکی از حقایقی دانست که در مرتبه ای […]