Tag Archives: زیبایی

هنر و زیبایی در عرفان ایران

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) سخن گفتن از هنر در فرهنگهای دینی، فارغ از بحث عرفانی ممکن نیست. گرچه در دوران معاصر و در عصر تجدد، معنای هنر و زیبایی باژگونه شده است و اکنون این مفاهیم به گونه ای دیگر تبیین می شوند، اما پیش تر و در گذشته، سنتهای مختلف دینی حاوی بعدی عرفانی […]

طبیعت تجلی جلوه های جمال الهی است

  دکتر محمد اخگری استاد حکمت و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی   جایگاه و مفهوم طبیعت در حکمت و عرفان اسلامی جایگاه متعالی است. در تفکر اسلامی و تفکر دینی و به طبع حکمت اسلامی که از آن نشات گرفته شده طبیعت خود آفرننده نیست بلکه نمود و معلولی است که در آفرینش پدید آمده […]