Tag Archives: دکتر سروش دباغ

انسان و معنای زندگی در گفتگو با دکتر سروش دباغ

آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) اشاره: بسیاری معتقدند که جامعه ایرانی، جامعه بحران‌زده است. ابن بحران ها هرقدر هم بزرگ و تلخ باشند، در مسیر توسعه قرار دارند. باز کردن راهی درست به فردا، تنها با ارائه پاسخ های درست به آنها به دست می آید. دکتر سروش دباغ معتقد است که وقتی جان آدم عوض […]

ابعاد عرفانی قیام امام حسین(ع)

دکتر سروش دباغ در رابطه با واقعه عاشورا از منظرهای گوناگون اخلاقی، عرفانی، جامعه شناختی و … می توان سخن گفت. با برخی تحلیل های جامعه شناختی از این واقعه در گفتار و نوشتار محققان و روشنفکرانی چون دکتر سید جعفر شهیدی، مرحوم صالحی نجف آبادی، دکتر علی شریعتی و استاد شهید مرتضی مطهری آشنا […]