Tag Archives: خلیج فارس

خلیج فارس، خلیج فارس است

  دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم   در شرایط کنونى همه ما وظیفه داریم که به فکر ایران باشیم. ایران نه فقط در محاصره اقتصادى و سیاسى و نظامى قرار دارد بلکه مدعیانى در کمین نشسته اند که نام آن را محو کنند. در این وضع من که مانند همه مردم ایران، ایران […]