خبر انتشار مجله ترانسندنت فیلوسوفی،دسامبر۲۰۲۲

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی»( Transcendent Philosophy Journal)، ۲۰۲۲، شامل پنج مقاله و دو بررسی کتاب از بریتانیا، آمریکا و ایران به زبان انگلیسی در لندن از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰ در لندن تأسیس شده و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است.

هیئت علمی و ویراستاران آن عبارتند: سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس، سید محمد خامنه ای، مصطفی محقق داماد، رضا داوری، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، اولیور لیمن، محسن اراکی و هرمن لندلت. سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی، سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی است.

مقالات مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۲ عبارتند: انسان کامل از منظر محی الدین ابن عربی (سید سلمان صفوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن)، متافیزیک تروما(سامویل بندیک سوتیلوس، انستیتو روانشناسی سنتی، شیکاگو)، متافیزیک کلیات ابن سینا(سیدعلی طاهری خرم آبادی، دانشگاه صنعتی شریف)، بررسی تطبیقی تبیین حرکت فراگیر در فیزیک و فلسفه، علیرضا موفق، و حسین طالبی طادی، دانشگاه پیام نورتهران) شکر شکوهمند: درباره قرابت ذاتی شکر و نیکی(سید شهاب الدین مصباحی، آکادمی مطالعات ایرانی لندن )،  چگونه ذهن خود را تغییر دهیم: آنچه علم جدید روانپزشکی در مورد هوشیاری، مرگ، اعتیاد، افسردگی، و تعالی به ما می آموزد، تالیف مایکل پولان، بررسی شده توسط ساموئل بندیک سوتیلوس، اسلام در دنیای مدرن: چالش با غرب، تهدید بنیادگرایی، حفظ ایمان با سنت، تالیف سید حسین نصر، بررسی شده توسط سیدصدرالدین صفوی، آکادمی مطالعات ایرانی لندن.

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی»( Transcendent Philosophy Journal) را از طریق لینک ذیل می توانید بخوانید:

https://iranianstudies.org/wp-content/uploads/2022/12/Transcendent-Philosophy-Journal-Volume-23.pdf