ترجمه و تفسیر هندی گزیده غزلهای حافظ شیرازی منتشر میشود

ترجمه و تفسیر گزیده غزل های عرفانی حافظ شیرازی با مقدمه دکتر سید سلمان صفوی ریاست اکادمی مطالعات ایرانی لندن توسط سرکار خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و اقای دکتر راجیش سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه هندو بنارس هندوستان برای اولین بار به زبان هندی ترجمه و در تهران و لندن در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۴۰۰ شمسی از سوی انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن و انتشارات سلمان آزاده(تهران) منتشر خواهد شد.