دکتر احمد عزتی پرور: امتیازات دانشنامه معاصر قرآن کریم

 دکتر احمد عزتی پرور
مردمان درطول تاریخ کتاب‌های ارجمند و دگرگون‌کننده‌ی زندگی، بسیاردیده‌اند؛ ‏اما هیچکدام به پای کتاب‌های مقدس نمی‌رسند. درمیان ‏این کتاب‌ها«قرآن» ‏جایگاهی بی‌بدیل دارد. این اثرِ آسمانی، گذشته از جنبه‌ها و جلوه‌های معنوی و ‏اندیشه‌ساز و گاه اندیشه‌سوز»(یَهدی به ‏کثیرا! و یُضل بِهِ کثیرا!) زیبایی هنری و ‏بلاغت‌های کلامی آن یکسره بی‌همتاست. شرح این تنوع‌ها و تفاوت‌ها در ‏تفسیرهای فراوان، مجالِ ‏بُروز و انعکاس یافته‌است. اما تاکنون دیده ‌نشده‌است ‏که آنچه خوبان همه دارند در یک دانشنامه گِرد آمده‌ باشد. ‏

‏«دانشنامه‌ معاصر قرآنِ کریم» برخودمی‌بالد که چنین ویژگی منحصر به فردی ‏دارد. تقریبا درباره‌ی همه موضوعات مطرح شده، علی رغم محدویت کمیت ‏کلمات،اکثر پرسش‌های محتمل را ‏پاسخی موجز و درخور، ارائه نموده است. ‏ازجنبه‌های فقهی و کلامی و فلسفی گرفته تا جلوه‌های بلاغی و هنری و ‏اجتماعی و فرهنگی و ‏تاریخی، همگی به اختصار بررسی شده‌اند تا خواننده به ‏هیچ مرجع و تفسیرِ دیگری نیازمند نباشد. برای نخستین بار، مباحثِ مربوط ‏به ‏زندگی سیاسی و اجتماعی درجهانِ صنعت آمیز و سنّت پرهیز، درآن طرح و ‏مدبّرانه تمهید و تدبیری برای آن‌ها اندیشیده شده‌است. مقالات ‏و مقوله های ‏آن موجز اما مستوفا هستند. کوشش به عمل آمده تا مفاهیم همیشگی و ‏همه مکانی قرآن، به زبانی امروزین بازنموده و ‏برجسته گردد. احکامِ مقطعی و ‏توصیف های مربوط به بُرهه ای خاص(صدراسلام و حیات پیامبر) ملاکِ ارزیابی ‏و داوری های دانشورانه ‏نبوده است بلکه روح قرآن کریم و پیام های جهانی و ‏همیشگی و گزاره های تصدیقی و ایجابیِ مربوط به زندگی اجتماعی، روابط ‏بین ‏المللی، پیوندهای انسانی و فراملی، حقوق بشر، کرامت آدمی و… مورد ‏نظر قرارگرفته است.‏
این دانشنامه ضمنِ برخورداری از ویژگی های دایره المعارفی و توصیفی( ‏هست ها) به تبیین و تجویزِ بی طرفانه و خردپذیرِ بایستگی ‏ها(بایدها) نیز ‏پرداخته است. هدف این دانشنامه«تألیف قلوب» با توجه به جنبه هدایتی است که از طریقِ کشف ‏المحجوب ها ممکن می گردد.