خبر انتشار کتاب شیخ صفی الدین اردبیلی در آیینه عرفان، هنر و سیاست

کتاب “شیخ صفی الدین اردبیلی در آیینه عرفان، هنر و سیاست” به کوشش دکتر سید سلمان صفوی، در ۷۸۶ صفحه مندرج در نه فصل از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی و آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

کتاب حاضر مجموعه مقالات پذیرفته شده “نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سیدصفی الدین اردبیلی” است که در نه فصل تنظیم شده است. دو مقاله به انگلیسی، یک مقاله به عربی و سایر مقالات به زبان فارسی است. در این مقالات برخی از ابعاد عرفانی، هنری، تاریخی ودستاوردهای فرهنگ و تمدن ساز طریقت صفویه به روش آکادمیک تبیین شده است. علاوه بر مقالات، سخنرانی مهمانان ویژه اختتامیه و افتتاحیه همایش در فصل اول آمده است.

کلید واژگان : شیخ صفی الدین اردبیلی، ایران، اسلام، تشیع،، عرفان و تصوف، هنر اسلامی، خانقاه، استقلال ایران

 

maghalat hamayesh- Jeld- v1

 

برای دانلود نسخه الکترونیک کتاب اینجا را کلیک کنید

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه دبیر علمی همایش: ۱۷

فصلاول: نشست افتتاحیه و اختتامیه: ۲۱

تحلیل روشی دیدگاه مقام معظم رهبری در باره عارف مجاهد شیخ العارفین سید صفی

الدین اردبیلی

دکتر سید سلمان صفوی

۲۳

– شیخ صفی الدین اردبیلی موجب عزت و عظمت ایران شد

دکتر اسحاق صلاحی

۳۷

– حق بزرگ شیخ صفی الدین اردبیلی بر گردن ایران و تشیع

دکترغلامرضا اعوانی

۴۱

– حکومت یکپارچه و وحدت ملی ویژگی مشترک صفویه و انقلاب اسلامی

دکتر سیدیحیی صفوی

۴۵

– شیخ صفی الدین اردبیلی،چهره برجسته عرفان ناب اسلامی

آیت الله محسن اراکی

۴۹

– ظهور عرفان اجتماعی با نهضت شیخ صفی الدین اردبیلی

دکتر حسن بلخاری

۵۵

– صفویه اوج تمدن ایرانی و اسلامی

دکتر شهرام پازوکی

۵۷

۶۱ فصل دوم : خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی ۵۵

– سیادت شیخ صفی الدین اردبیلی

دکتر سید سلمان صفوی

۶۳

– خاندان، اولاد، احفاد و سیاست شیخ صفیالدین تا ظهور شاه اسماعیل

یحیی عسگری نمین

۸۵

– سیادت و تشیع شیخ صفیالدین اردبیلی

طیبه عاصمی

۱۰۵

– نقش اجداد شیخ صفیالدین در برآمدن صفویان

سیدعلی حسینی

۱۱۷

– سید سلمان موسوی جهرمی؛ حکیم و طبیبی نامدار از نوادگان عالم و عارف نامی شیخ صفی الدین اردبیلی

شکرالله جهان مهین، مجیدرضا جهان مهین

۱۳۱

– طریقت صفویه در شام و حلب

احمد خامه یار

۱۳۹

– ملاحظات عن الشیخ صفیالدین الاردبیلی، اسلافه وعشیرته وذراریه

دکتر سیدعلاء الجوادی

۱۵۷

۱۹۷ فصل سوم: تعالیم شیخ صفی الدین اردبیلی ۱۹۷

– تعالیم شیخ صفی الدین در “مجموعه کبیر”

دکترحسین محمدزاده صدیق

۱۹۹

– ارکان طریقت صفویه

دکتر مهوش السادات علوی

۲۲۱

– تعالیم عرفانی شیخ صفیالدین اردبیلی و تقابل آن با تصوف بدون شریعت

امیر رجبی

۲۴۳

– رابطه شریعت، طریقت و حقیقت از دیدگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

دکتر علی اکبر افراسیاب پور، صبا بیوک زاده

۲۶۹

– جستاری در مبانی فکری شیخ صفی الدین  بررسی موردی تفسیر عرفانی

دکتر علی اکبر عاصیان

۲۸۷

– کیفیت ارتباط خاندان صفوی و حلقه مریدان

دکتر سیدنصرالله حجازی، سمیه شوکتی مقرب

۳۰۳

– احوالات ومقامات شیخ صفیالدین اردبیلی

زیبا ایاز

۳۱۹

فصل چهارم : تجلی تعالیم طریقت صفویه در آثار معماری ۳۳۱

– تحلیلی بر علم و معرفت شناسی طریقت صفوی، براساس مضامین کتیبه های مجموعه مذهبی شیخ صفی الدین اردبیلی

حسن یوسفی و همکاران

۳۳۳

– پدیدارشناسی محورهای قرآنی در نگاره های تذهیبی قرآن و تزیینات معماری اسلامی

ارسن خانقاه شیخ صفیالدین اردبیلی

زهرا دانش آرایی

۳۵۷

– پدیدارشناسی معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

محمد زینالی اُناری

۳۸۱

– تزئین و معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مهرداد جلیلی کیا

۴۱۳

– سخنی نو در معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، بر مبنای تحلیل طرح آدام اولئاریوس و نقد بخشی از نظرات فردریش زاره

رحمان شاه محمد اردبیلی

۴۲۹

– مطالعه تجلی فرم محرابی در آرامگاه سیدصفی الدین اردبیلی

رها سعادتی

۴۴۷

فصل پنجم: تجلی تعالیم طریقت صفویه در آثار هنری ۴۶۵

موقعیت اجتماعی واقفان در عصر صفویه به استناد وقف نامه ها

زهرا دانش آرانی، مهناز رحیمی فر

۵۶۷

– عاشیق ها؛ شاعرانی پیرو طریقت شیخ صفی الدین و مبلغانی در میان توده های مردم

دلاور محمدپور

۴۹۷

– تزیینات چینیخانه مجموعه آرامگاهی سید صفی الدین با تاکید بر تزیینات گچبری

رها سعادتی

۵۳۵

– مرمت بناها و بافتهای تاریخی/ صندوق قبر چوبی شیخ صفی الدین اردبیلی، شاهکار

هنر اسلامی و عرفانی

هاله صنعتی ایرانی، سعید مهریار

۵۵۳

– تأملی دیگر در فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی

محرم رضایتی کیشه خاله

۵۷۵

– تاملی بر یادگار نویسیهای قاجاری در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اکبر شاهمندی

۵۹۵

فصل ۶ : نقش برجسته خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی در سیاست، اجتماع و فرهنگ ۶۱۷

نقش شیخ صفی الدین اردبیلی در تعدیل خوی وحشی مغولان

دکتر عباس سرافرازی

۶۱۹

– بررسی نقش شیخ صفی الدین اردبیلی در بسترسازی شکل گیری حکومت صفوی

فاطمه حاجیانی

۶۳۵

نقش شیخ صفی الدین در روی کار آمدن صفویان

سید علی حسینی

۶۴۳

– مبانی مشروعیت فرامادی خاندان صفوی در سنت تاریخنویسی این عصر

دکتر ناصر اسدی، امیر رضایی پناه

۶۶۱

– قرائت گردشگر از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

محمد زینالی اُناری

۶۷۷

۶۹۹ Art and Sociology فصل ۷: مقالات انگلیسی: هنر و جامعه شناسی

– A Hermeneutic Approach to the Tomb Tower of Sheikh Safi al-Din Ardabili’s Shrine Ensemble and Khānqāh

Hasti Safavi

۷۰۱

– The Safavid Order: A Sociological Perspective

Seyed Javad Miri 725

فصل هشتم: گزارش کتابخانه ملی از همایش شیخ صفی الدین اردبیلی ۷۳۱

فصل نهم: گزیده عکس های همایش ۷۵۵

نمایه فارسی ۷۶۷

نمایه انگلیسی ۷۷۸

مقدمه کتاب به انگلیسی ۷۸۲