شماره جدید مجله بین المللی “ترانسندنت فیلوسوفی” منتشر شد 

شماره جدید مجله علمی و پژوهشی “ترانسندنت فیلوسوفی” (دوره ۱۵، شماره ۲۶، دسامبر۲۰۱۴ ) به سر دبیری دکتر سید سلمان صفوی به زبان انگلیسی با ۶ مقاله در ۲۰۰ صفحه در لندن منتشر شد

Trans-Phil-Cover-Vol15-e1

در این شماره هستی صفوی از دانشگاه لندن، تحلیلی هرمنیوتیکی راجع به مفهوم و ساختارمعماری مسجد گوهر شاد همراه با سی عکس، سید حسین نصر از دانشگاه جرج واشنگتن، راجع به اهمیت شیخ صفی الدین اردبیلی در تاریخ معاصر ایران و اسلام و نیاز معنوی انسان امروز، محمد فقفوری از دانشگاه جرج واشنگتن، راجع به مختصات عرفان شیعه و شهاب الدین مصباحی از مرکز مطالعات اسلامی اکسفورد، راجع به وحدت وجود از دیدگاه این عربی و کبرویه، جواد میری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راجع به فارابی و نظریه اجتماعی پست سکولار و  ربابه جلیلی و محمد بید هندی از دانشگاه اصفهان راجع به روش انتقادی پاسخ حکما به مساله شر با تکیه بر دیدگاه ویلیام راو، مقاله ارائه کرده اند.


ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند


پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، ، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.
آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است

برای دیدن مجله اینجا را کلیک کنید.

کلید واژگان: مجله تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی، فلسفه اسلامی، عرفان، مسجر گوهر شاد، شیخ صفی الدین اردبیلی، ابن عربی و کبرویه، عرفان شیعه، فارابی، مسئله شر، آکادمی مطالعات ایرانی لندن.


 

The Gawharshād Mosque in Imām Rezā Shrine

Complex: A Hermeneutic Approach to its

Architecture and Decoration

Hasti Safavi – SOAS [7-66]

Islamic Spirituality and the Needs of Humanity

Today – in commemoration of the 700th anniversary

of the death of the founder of the Safaviyyah Sufi

order, Sheikh Safi al-Din Ardabili

Seyyed Hossein Nasr [67‐۹۲]

SHI‘ITE ‘IRFAN

Mohammad Faghfoory [93-124]

The Knowledge of Unity (‘ilm al-wahdah):

Comparative Reflections on Ibn ‘Arabī and Persian

Kubrawī Mystics in Their Approach to the Concept

of Unity

Seyyed Shahabeddin Mesbahi

[۱۲۵-۱۵۴]

Farabi and the Invention of Post-Secular Social

Theory

Seyed Javad Miri [155-164]

A Critical Assay of the Answers of Theosophers

Concerning the Dilemma of Gratuitous Evils

(Relying on William Rowe’s Reading)

Rubabeh Jalili Bahabadi

Mohammad Bidhendi

[۱۶۵-۱۹۴]